ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

 

  

Καταργούμενες Διατάξεις

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#1 ΣΤΑΥΡΟΣ. 14-10-2016 16:16
ΑΡΘΡΟ.......
Καταργούμενες
διατάξεις για ζητήματα
θήρας
Από τη δημοσίευ
ση του παρόντος κώδικα καταρ
γούνται:
1.
Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 257
του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)
2.
Η παρ. 1 του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)
3.
Οι παρ. 3 και 6 του άρθου 261 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)
4.
Η παρ. 2 του άρθρου 262 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7)

ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ!ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ!

You have no rights to post comments