ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

 

  

Βιβλίο Τέταρτο : Κυρώσεις

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#4 ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 21-10-2016 10:03
Βιβλίο Δ: Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Δασική διαχείριση
Άρθρο ...... Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τη θήρα των πτηνών
- Πρέπει το Άρθρο αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της Υ.Α. για τα πτηνά και του Ν. 4042/2012. Οι διοικητικές κυρώσεις (χρηματικές) πρέπει να αναπροσαρμοστούν προς τα άνω
Άρθρο ...... Κατάσχεση και δήμευση μέσων παράνομης θήρας.
- Πρέπει το Άρθρο αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της Υ.Α. για τα πτηνά και του Ν. 4042/2012. Οι διοικητικές κυρώσεις (χρηματικές) πρέπει να αναπροσαρμοστούν προς τα άνω
#3 ΣΤΑΥΡΟΣ. 14-10-2016 16:11
Άρθρο ......
...............................
2. Προανακρίσεις για τα εγκλήματα εμπρησμού δάσους, που έχουν αρχίσει πριν από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως από όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, ολοκληρώνονται
και οι σχετικοί
φάκελοι διαβιβάζονται στον αρμόδιο εισαγγελέα
από τα όργανα αυτά, εκτός αν ο
εισαγγελέας κρίνει διαφορετικά.
Άρθρο 8 παρ. 2 και 3 ν.
2612/1998
(Α’ 112)
(τίτλος άρθρου:
Τελικές και μεταβατικές
διατάξεις )

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ.
#2 Χρήστος Σιμούλης 10-10-2016 08:22
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΥΛΗΣ
Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Δασικού Κώδικα, όπως ισχύει σήμερα

●●●●●

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : Μετά την τροποποίηση του άρθ. 381 του Π. Κ. σύμφωνα με το άρθ. 24 § 3ε του Ν. 4055/2012:

Άρθρο 268 § 1ε
…. τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές, εάν από την παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.
…. τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές και μέχρι του ύψους των ποινών που προβλέπονται από το άρθ. 381 § 2 του Ποινικού Κώδικα, εάν από την παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Άρθρο 268 § 2
2. Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα.
2. Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 381 § 1 και 382 του Ποινικού Κώδικα.

●●●●●

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : Με σκοπό α) να μην εγείρεται πιθανή παρατυπία ή αντισυνταγματικότητα και τυχόν αξιώσεις του αθωωθέντος και β) να μην παρεμποδίζεται και αποφεύγεται η αυτόφωρη διαδικασία.

α) Άρθρο 271 § 2α, β, γ, δ: Παρακαλούμε να επανελεγχθεί η ορθότητα και η χρηστικότητα της δήμευσης των κατασχεμένων δασικών προϊόντων προ της έκδοσης της σχετικής ποινικής αποφάσεως διότι τυχόν αμετάκλητη αθωωτική απόφαση προβλέπει και άρση της κατάσχεσης με απόδοση των κατασχεμένων στον αθωωθέντα, όταν όμως αυτά έχουν ήδη δημευθεί !

β) Άρθρο 271 § 2 ε (να προστεθεί)
ε. Σε περίπτωση αυτοφώρου διαδικασίας η δήμευση των κατασχεμένων δασικών προϊόντων να πραγματοποιείται μετά την έκδοση της σχετικής αμετάκλητης απόφασης από το ποινικό δικαστήριο.

●●●●●

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ : Με σκοπούς α) να καταβάλλονται συντομότερα, εύρυθμα και με λιγότερη αλληλογραφία τα διοικητικά πρόστιμα και β) την ανεξαρτησία των αποφάσεων διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων :

Άρθρο 271 § 8 β, δ
…. Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης από το ποινικό δικαστήριο επιστρέφεται το δίπλωμα οδήγησης, το επιβληθέν πρόστιμο διαγράφεται και το καταβληθέν ποσό αυτού επιστρέφεται από τον φορέα στον οποίο αποδόθηκε. Ιδιαίτερα σε περίπτωση εντοπισμού του δράστη αλλά μη ευρέσεως των παρανόμως υλοτομηθέντων ή μεταφερθέντων δασικών προϊόντων το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται, μετά την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης του αρμοδίου ποινικού δικαστηρίου, για την ποσότητα που αναφέρεται στη μήνυση και επικυρώθηκε με την ανωτέρω απόφαση.


…. Ο παραβάτης καλείται από το δασάρχη να καταβάλει το πρόστιμο στην Τράπεζα της Ελλάδας κατ’ εντολήν του και υπέρ Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Αν αυτό δεν καταβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών, τότε βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον ανωτέρω Φορέα.

δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης από το ποινικό δικαστήριο, η οποία να διατάσσει απόδοση των κατασχεμένων, επιστρέφονται το δίπλωμα οδήγησης και τα άλλα κατασχεμένα πειστήρια, ανεξάρτητα της διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου, η οποία συνεχίζεται κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα. Ιδιαίτερα σε περίπτωση εντοπισμού του δράστη αλλά μη ευρέσεως των παρανόμως υλοτομηθέντων ή μεταφερθέντων δασικών προϊόντων, το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται μετά την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης του αρμοδίου ποινικού δικαστηρίου, για την ποσότητα που αναφέρεται στη μήνυση και επικυρώθηκε με την ανωτέρω απόφαση.


●●●●●


4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :

Άρθρο 288 § 1
…. Το αρμόδιον ποινικόν δικαστήριον διατάσσει την δήμευσιν των κατασχεθέντων και τα μεν απηγορευμένα μέσα καταστρέφονται, ….


…. Το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο είτε διατάξει τη δήμευση των κατασχεθέντων είτε όχι, τα απαγορευμένα μέσα καταστρέφονται, ….


●●●●●

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και καλή επιτυχία
#1 ΣΤΑΥΡΟΣ. 27-09-2016 13:36
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο...
Κατάσχεση/δήμευση προϊόντων και μέσων
1. Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους
αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267
του παρόντος
, τα
δασικά προϊόντα:ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΗ ΟΠΩΣ: ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

You have no rights to post comments