ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

 

  

Βιβλίο Τρίτο : Οργανωτικές και Διαδικαστικές Διατάξεις

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#15 WWF Ελλάς 21-10-2016 11:05
(α) Υπάρχει μία γενικότερη σύγχυση σε όλο το προσχέδιο ως προς τον όρο αρχή ή υπηρεσία. Για παράδειγμα, στο άρθρο που αφορά την αρμοδιότητα (σελ. 1), χρησιμοποιείται ο όρος «δασική αρχή». Στο επόμενο άρθρο (σ. 2), εισάγεται ο όρος «Κεντρική Δασική Υπηρεσία». Αντί για «αποφοιτήριο» (σ. 83 ), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο όρος «πτυχίο».

β) Δομές όπως αυτή του «Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας» και του «Συντονιστικού Κέντρου Πυρκαγιών» δεν φαίνεται να υπάρχουν πια, τουλάχιστον στα πλαίσια των δασικών υπηρεσιών (πρβλ. σ. 4, όπου το «Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας» υπάγεται στην Κεντρική Δασική Υπηρεσία).

γ) Δεν είναι κατανοητός ο λόγος για τον οποίο διαγράφονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 (για την σχολή επιμόρφωσης των δασικών υπαλλήλων) και 40 παρ. 9 (για τα θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του φορέα δασοπροστασίας). Τίποτα στο σχόλιο που συνοδεύει την διαγραφή των διατάξεων αυτών δεν συνηγορεί υπέρ της σιωπηρής τους κατάργησης: είναι διαφορετικό θέμα αν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης, και η σχέση με τον π.δ. που ορίζει τον οργανισμό του ΥΠΕΝ.
#14 ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 21-10-2016 10:00
Βιβλίο Γ: Οργανωτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Συμβούλια – Επιτροπές

Άρθρο ... Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών
- Να αναθεωρηθεί η υπαγωγή των εφετείων ανά Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών με βάση το ισχύον καθεστώς.
Άρθρο ...... Ανακριτικά καθήκοντα δασικών υπαλλήλων
- Να προστεθεί: «…και τη θήρα», ώστε να γίνει: «Οι δασικοί υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας εν γένει θεωρούνται, για τις παραβάσεις τις σχετικές με τα δάση και τη θήρα».
#13 ΣΤΑΥΡΟΣ. 20-10-2016 22:09
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Γενικές διατάξεις
Άρθρο ...
Αρμοδιότητα δασικής αρχής

1. Η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, ως και η λήψις των υπό του παρόντος νόμου
προβλεπομένων ειδικωτέρων μέτρων, ανήκει εις την αρμοδιότητα της δασικής
αρχής υπηρεσίας
,
ενεργούσης κατά τας οικείας περί τούτων διατάξεις ή τας ειδικάς διατάξεις
του παρόντος νόμου.

ΕΔΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ >1. Η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και του αγροτικού περιβάλλοντος.
#12 ΣΤΑΥΡΟΣ. 16-10-2016 12:59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
Ανακριτικά
-
ελεγκτικά
καθήκοντα
Άρθρο ...
Καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου
1. Οι δασάρχες ασκούν στην περιφέρειά τους καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου για παραβάσεις
σχετικές
με δασικά θέματα ή θέματα θήρας> Οι δασάρχες ασκούν στην περιφέρειά τους καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου για παραβάσεις
σχετικές
με δασικά θέματα ή θέματα θήρας, οι οποίες έχουν χαρακτήρα πταισμάτων. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
#11 ΣΤΑΥΡΟΣ. 14-10-2016 16:34
Άρθρο ...
Οπλισμός δασικών υπαλλήλων και οργάνων.

2. Οι υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας δύναντα εις τας
ακολούθους μόνον περιπτώσεις
να κάμουν χρήσιν των όπλων άνευ ουδεμιάς ευθύνης διά τας συνεπείας:
α) Οταν κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των ή εξ αφορμής της υπηρεσίας των ενεργήται κατ` αυτών
επίθεσις δι` όπλων ή αντικειμένων δυναμένων να επιφέρουν σωμ
ατικήν βλάβην.

ΕΔΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ > ΟΠΩΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗ.
#10 ΣΤΑΥΡΟΣ. 14-10-2016 15:43
Άρθρο ...
Σύσταση και
Λειτουργία Σχολών Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Δασοφυλάκων.
120
σχολών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των
σχολών.
8. Οι απαιτούμενες για τη σχολή και υπόδηση των δασικών υπαλλήλων δαπάν
ες αναγράφονται στον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας και βαρύνουν τις πιστώσεις του.
9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, εγκρίνεται ειδικός
κανονισμός δασικής προστασίας, με τον οποίο ρυθμίζονται λεπτομερ
ώς όλα τα θέματα που ανάγονται
στην εσωτερική λειτουργία του φορέα δασοπροστασίας, στα γενικά και ειδικά καθήκοντα του
προσωπικού του, στη χρήση ή χειρισμό και στη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού που έχει στη
διάθεσή του, στον τύπο της υπηρεσιακής ταυτό
τητας όλων των δασικών υπαλλήλων, στη στολή και το
σήμα που πρέπει να φέρουν αυτοί και γενικότερα σε κάθε θέμα που ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση
και καλή λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του φορέα και στα καθήκοντα και υποχρεώσεις όλων
των υπαλλήλων τ
ων δασικών υπηρεσιών.
10. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου, από τότε που εκδόθηκε, η απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ.
87608/22.9.1988 (Β ́ 706/23.9.1988).
Άρθρο ...
Σύσταση και
Λειτουργία Σχολών Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Δασοφυλάκων
8. Για την κατάρτιση των νεοπροσλαμβανόμενων ή την επιμόρφωση των υπηρετούντων στις δασικές
υπηρεσίες υπαλλήλων, σε θέματα δασοφυλακής, επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία Σχολών
Εκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Δασοφυλάκων. Η έδρα, ο τρόπος λειτου ργίας, το διδακτικό προσωπικό,
τα προγράμματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, οι δαπάνες λειτουργίας και κάθε αναγκαία λεmομέρεια
για τη λειτουργία των σχολών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δη
μοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την επιλογή τοι διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού και τα
των αμοιβών και αποζημιώσεων αυτού εφαρμόζονται οι διατάξειι της παραγράφου 5του άρθρου 40 του
ν.1845/1989, όπωι αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 53
του Ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α`). Στον
προϋπολογισμό του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις για τη σύσταση και
λειτουργία των παραπάνω σχολών.
Άρθρο
2
0
παρ. 8 ν. 3208/2003
(Α ́
303
)
(τίτλος άρθρου
:
Σύσταση και Λειτουργία
Σχολών Εκπαίδευσης κα
ι Επιμόρφωσης
Δασοφυλάκων)

Σχόλια:
Προτείνεται η απάλειψη του
άρθρου αυτού
ως σιωπηρώς
καταργηθέντος, καθώς τα θέματα της
επαγγελματικής κατάρτισης και
επιμόρφωσης
του πάσης φύσεως
προσωπικού της κεντρικής και
περιφερειακής διοίκησης, της
αυτοδιοίκησης α ́και β ́ βαθμού, των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
κ.λπ., ανήκουν πλέον στην αρμοδιότητα
του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (βλ.
π.δ. 57/2007, Α 59), ενώ, αντίθετα με όσα
προβλέπει η επίμαχη διάταξη, ουδεμία
σχετι κή αρμοδιότητα έχει διατηρηθεί στη
Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος κατά το π.δ. 100/2014 περί
Οργανισμού του ΥΠΕΝ. Σε κάθε περίπτωση,
μετά την απόσχιση του Ειδικού Φορέα
Δασών από το τέως
Κεντρικό Ταμείο
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών
και την
υπαγωγή του στο Πράσινο Ταμείο, δεν
υφίσταται πλέον δυνατότητα για τη
χρηματοδότηση τέτοιων σχολών από τους
πόρους του Πράσινου Ταμείου, οι οποίοι με
βάση τον ιδρυτικό του νόμο
(άρθρο 5 ν.
3889/2010) αφορούν άλλους σκοπούς.
ΕΔΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ.
#9 ΣΤΑΥΡΟΣ. 14-10-2016 15:26
Άρθρο ...
Οπλισμός δασικών υπαλλήλων και οργάνων
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Οπλισμός δασικών υπαλλήλων και οργάνων
1. Οι δημόσιοι δασικοί υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας δικαιούνται να φέρουν
κυνηγετικό όπλο ή πιστόλι ή και τα δύο.
2. Οι υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας δύνανται στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις να
κάνουν χρήση των όπλων χωρίς καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες:
α) Όταν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής της υπηρεσίας τους ενεργείται κατ ́
αυτών επίθεση με όπλα ή αντικείμενα δυνάμενα να επιφέρουν σωματική βλάβη.
β) Όταν κάποιος συλληφθεί να διενεργεί παράνομη υλοτομία ή μεταφορά δασικών προϊόντων και παρά
την προσταγή του υπαλλήλου ή οργάνου να την παύσει και προέλθει ενώπιόν του, κινηθε
ί κατ ́ αυτών.
γ) Όταν σε
δάσο ς ή δασική
περιοχή β
ρεθούν προ ενόπλων, οι οποίοι, παρά την προσταγή τους να
παραδώσουν ή απορρίψουν τα όπλα τους και να
προσέλθουν ενώπιόν τους, κινηθούν κατ ́ αυτών.
δ) Όταν βρεθούν προ ομαδικών συγκεντρώσεων λαθροϋλοτόμων δασικών προϊόντων, οι οποίοι έχουν
και απειλητικές διαθέσεις κατά των υπαλλήλων και οργάνων αυτών
.
Στην περίπτωση αυτή προηγείται τριπλή πρόσκληση εν ονόματι του νόμου προς διάλυση και αποχώρηση
και
χρήση εκφοβιστικής βολής.
ε) Όταν διενεργείται παράνομη βοσκή
σε
απαγορευμέν
η έκταση
και εγκαταλείπεται το ποίμνιο από τον
114
ποιμένα. Στην περίπτωση αυτή η χρήση των όπλων γίνεται εναντίον του ποιμνίου.
στ) Όταν κάποιος καταληφθεί να θηρεύει παράνομα ή να μ
εταβαίνει προς θήρα ή να επιστρέφει από
αυτή και παρά την προσταγή του υπαλλήλου ή οργάνου αρνηθεί να προσέλθει και να παραδώσει το
όπλο του.
ζ) Στις περιπτώσεις που και οι στρατιωτικοί και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας ενεργούν με
αυτούς
από κοινού

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΣΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
2. Οι υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας δύνανται στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις να
κάνουν χρήση των όπλων χωρίς καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες:
α) Όταν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής της υπηρεσίας τους ενεργείται κατ ́
αυτών επίθεση με όπλα ή αντικείμενα δυνάμενα να επιφέρουν σωματική βλάβη-->ΟΠΩΣ Η ΥΠΠΑΛΗΛΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ.
#8 ΣΤΑΥΡΟΣ. 14-10-2016 15:17
ΚΕ ΦΑΛΑΙΟ Γ
́
Υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη
-
Πειθαρχικό Δίκαιο
Άρθρο ...
Δασικοί υπάλληλοι
ΚΕ ΦΑΛΑΙΟ Γ
́
Υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη
-
Πειθαρχικό Δίκαιο
Άρθρο ...
Δασικοί υπάλληλοι
1. Ως δασικοί υπάλληλοι νοούνται οι υπάλληλοι των επομένων κατηγοριών και κλάδων:
α. Κατηγορία ΠΕ, κλάδος
ΠΕ2 δασολογικός.
β. Κατηγορία ΤΕ, κλάδος ΤΕ2 τεχνολόγων
-
δασοπονίας
-
θηραματοπονίας.
γ. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ 15 δασοθηροφυλάκων.
δ. Κατηγορία ΥΕ, κλάδος ΥΕ7 υπαλλήλων δασοπροστασίας.
ε. Κατηγορία ΔΕ, προσωρινός κλάδος ΔΕ 19, τεχνικός χειριστών μέσων δ
ασοπυρόσβεσης.
στ. Κατηγορία ΥΕ, προσωρινός κλάδος ΥΕ9, χειριστών μέσων δασοπυρόσβεσης.
ζ. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ9 τεχνικών χειριστών μηχανημάτων.
η. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ6 τεχνικών δομικών έργων.
θ. Κλάδος ΠΕ Διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
-
Δασοπονίας (Γεωπονίας), που μετατάχθηκαν
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή στην Κεντρική Δασική Υπηρεσία από την Ελληνική Αγροφυλακή του
άρθρου 21 του ν. 3938/2011 (Α ́ 61).
ι. κλάδος ΔΕ Τεχνικών
-
Οδηγών και ΔΕ Οδηγών.
ια. Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Πολιτικών
Μηχανικών, καθώς και ΠΕ και ΤΕ Τοπογράφων
β. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων
ιγ. Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ).
2. Τα προσόντα διορισμού για τον κλάδο ΥΕ7 υπαλλήλων δασοπροστασίας καθορίζον
ται ως κατωτέρω:
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και αποφοιτήριο της
Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας.
3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται με απόφασή του να προσλαμβάνει για το χρονικό
διάστημα από
1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την
εξυπηρέτηση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών μέσων των πυροφυλακείων και εγκαταστάσεων
και την εκτέλεση του προγράμματος αντιπυρικής προστασίας, καθορίζοντας ειδικά προσόντα
λόγω των
ιδιαιτεροτήτων της απασχόλησης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 1735/1987.
ΕΔΩ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ.
#7 ΣΤΑΥΡΟΣ. 14-10-2016 15:04
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Γενικ ές διατάξεις
Άρθρο ...
Καθήκοντα και αρμοδιότητες δασικών υπαλλήλων
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Καθήκοντα και αρμοδιότητες δασικών υπαλλήλων
Με προεδρικά διατάγματα καθορίζονται:
α) Οι διατάξεις περί ευθύνης, καθηκόντων και αρμοδιότητος εν γένει των δασικών υπαλλήλων.
β) Η ενδυμασία των δασικών υπαλλήλων με στολή και τα σχετικά με αυτή.
γ) Τα σχετ
ικά με τη χορήγηση από το Δημόσιο στους δασικούς υπαλλήλους οπλισμού, ίππων ή ημιόνων.
δ) Τα έξοδα θέρμανσης των γραφείων των εξωτερικών δασικών υπηρεσιών.
ε) Η δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των τοπικών δασικών αρχών, οι μεταξύ τους σχέσεις καθώς και οι
σχέσεις τους με τις αστυνομικές και λοιπές αρχές της περιφέρειάς τους.
στ) Οι περιπτώσεις συνευθύνης μεταξύ δασαρχών και δασικών οργάνων που υπάγονται υπηρεσιακά σε
αυτούς.
ζ) Τα σχετικά με την έκδοση αδειών υλοτομίας από δασικά όργανα. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ..ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ.
#6 ΣΤΑΥΡΟΣ. 14-10-2016 13:46
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό
17
επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Κεντρικής Δασικής
Υπηρεσίας που αφορούν: α) στις
δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση
σχεδίων που υποστηρίζουν αυτές, β) στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους από
την οικεία Δασική Αρχή προς το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.Πολύ σωστά!!

You have no rights to post comments