ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

 

  

Βοσκή - Κτηνοτροφία

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#1 WWF Ελλάς 21-10-2016 10:15
(α) Δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο οι διατάξεις για τους βοσκότοπους ή τις βοσκήσιμες γαίες, οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά και σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, εμπίπτουν στην ύλη της δασικής νομοθεσίας. Προφανώς, το αντικείμενο της κωδικοποίησης έχει οριοθετηθεί από την αναθέτουσα αρχή, αλλά με την ίδια λογική η κωδικοποίηση θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο της κτηνοτροφικής νομοθεσίας.

(β) Οι διατάξεις του ν. 1734/1987΄για τους βοσκοτόπους θα πρέπει να θεωρηθούν σιωπηρά καταργημένες, καθώς οι σχετικές έννοιες και διαδικασίες, διαφέρουν ουσιαστικά από τις μεταγενέστερες του ν. 4351/2015. Σχετικό σχόλιο υπάρχει στο Εγχειρίδιο Κωδικοποίησης της ΚΕΚ (σ. 4).

(γ) Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του ν. 1734/1987 δεν μπορούν να διασωθούν με την απαλοιφή κάθε αναφοράς στην «οριοθέτηση»: η απαλοιφή αυτή αλλάζει ουσιαστικά την έννοια των διατάξεων αυτών, οι οποίες εφαρμόζονται «οριοθετημένους» βοσκοτόπους (βοσκοτόπους καθορισμένους με ορισμένη διαδικασία), και όχι γενικά βοσκοτόπους. Άλλωστε, με την ΣΤΕ 370/1997, ακυρώθηκε η παράλειψη της διοίκησης να ανακαλέσει όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις καθορισμού βοσκοτόπων.

You have no rights to post comments