ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

 

  

Δασικές Βιομηχανίες

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#1 WWF Ελλάς 21-10-2016 10:10
(α) Όπως ρητά αναφέρει το άρθρο 21 παρ. 7 ν. 3208/2003, «ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις των άρθρων 160 έως 182 του Ν.Δ. 86/1969 δημόσιος δασικός φόρος καταργείται». Κατά συνέπεια, δεν έχει καταργηθεί ο δασικός φόρος για υλοτομία ιδιωτικών δασών του άρθρου 85 ν.δ. 86/69, ή το «δικαίωμα» του άρθρου 27-8 π..δ. της 19/30.11.1928 (για την υλοτομία στα υψηλά και πρεμνοφυή δάση). Φυσικά, οι σχετικές διατάξεις πρέπει να εκσυγχρονισθούν, και μάλιστα με τρόπους που προάγουν την αειφορία και την δασική οικονομία, αλλά αυτό είναι θέμα που δεν μπορεί να ρυθμιστεί εδώ. Επίσης, δεν είναι σκόπιμο να επιλυθεί στα πλαίσια της κωδικοποίησης το ζήτημα του νομικού χαρακτήρα του «φόρου» αυτού - με άλλα λόγια, εάν αποτελεί φόρο (με την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος), τέλος (ή κάτι άλλο), και εάν συντρέχει διπλή φορολογία ή όχι (και μάλιστα, με επίκληση μίας αιτιολογικής έκθεσης). Άλλωστε, χαρακτηρισμός που αποδίδει ο νομοθέτης δεν είναι πάντοτε καθοριστικός (πρβλ. ΣΤΕ 2527/2013 , όπου κρίθηκε ότι το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 ν. 3986/2011 αποτελεί φόρο).

(β) Το άρθρο για την υλοτομία στα ιδιόκτητα δάση του δημοσίου [5 του β.δ. της 17/29.1836 ] θα πρέπει να θεωρηθεί σιωπηρά καταργημένο.

(γ) Όσον αφορά το σχόλιο για την κατάργηση της Επιτροπής ενστάσεων και καταλογισμού για ζημιές από την υλοτομία, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να συναχθεί η κατάργηση των σχετικών αρμοδιοτήτων από την κατάργηση του οργάνου που είναι επιφορτισμένο να τις ασκεί. Ούτε η υ.α. 272961/1982 (για την αναμόρφωση των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας) επιτρέπει την συναγωγή του συμπεράσματος αυτού (πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 την υ.α. 272961/1982, το οποίο κάνει λόγο για «μεταβίβαση» των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων κατά τις κείμενες διατάξεις).

You have no rights to post comments