ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

 

  

Δασοτεχνικά Έργα / Δασικές Οδοί / Δασικά Κτίρια / Οικονομική Εξυπηρέτηση Δασικών Έργων / Δασώσεις - Αναδασώσεις

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#1 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 21-10-2016 10:24
Το ΠΔ 437/81 αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων,τα οποία αποτελούν σημαντικό τομέα δραστηριότητας του δασικού κλάδου και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρούσα κωδικοποίηση. Επίσης προτείνεται να συμπεριληφθούν στο νομικό καθεστώς που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις για την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων τα εξής:

1.Η εγκεκριμένη με την 81283 / 3281/ 26-8-93 κοινή απόφαση Υπ.
Γεωργίας και ΠΕΧΩΔΕ – ΦΕΚ 681 /ΤΒ/ 93 ) για το ΑΤΑΕ ( Αναλυτικό Τιμολόγιο Αναδασωτικών Έργων (ΑΤΑΕ) , που έχει εφαρμογή στα έργα εγκατάστασης , με φύτευση ή σπορά , δασοσυστάδων ή θαμνοσυστάδων (δάσωση και αναδάσωση ) , άσχετα με τον κύριο σκοπό που αυτές προορίζονται να εκπληρώσουν , συμπεριλαμβανομένων και των έργων συντήρησής τους μέχρι το στάδιο της πυκνοφυτείας.

2) η με αριθμό 494 / 1993 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,που αναφέρει ότι:

¨"…έργα πρασίνου πρέπει να θεωρηθούν εκείνα που κατά την κοινή αντίληψη , αποβλέπουν αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο στη συντήρηση, βελτίωση ή επέκταση της χλωρίδας του τόπου και αν τα έργα αυτά δημοπρατούνται και κατασκευάζονται αυτοτελώς , τότε θεωρούνται ως αποκλειστικά έργα πρασίνου, ενώ αν εντάσσονται σε έργα άλλης ή άλλων κατηγοριών και αποβλέπουν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις προκαλούμενες από την κατασκευή του κυρίως έργου επιπτώσεις ή στη βελτίωσή του , τότε θεωρούνται ως έργα πρασίνου των λοιπών κατηγοριών.
Συνεπώς , κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος , ως έργα «πρασίνου των λοιπών κατηγοριών» στα οποία εγγράφονται οι αρχιτέκτονες ,θεωρούνται εκείνες οι εργασίες που εκτελούνται λόγω της κατασκευής άλλων έργων και αποβλέπουν στην αποκατάσταση ή βελτίωση του περιβάλλοντος στην περιοχή όπου το κατασκευαζόμενο κυρίως έργο, με την αποκατάσταση ,διατήρηση ή βελτίωση της χλωρίδας .
………………………………………………………………………..……
Συνεπώς , κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, ένα έργο πρασίνου που δημοπρατείται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το κυρίως έργο που τυχόν έχει προηγηθεί , δεν ανήκει στα έργα «πρασίνου των λοιπών κατηγοριών» όπως ο όρος τίθεται στο άρθρο 4 παρ.1 περ.β΄του Π.Δ. 472/…………………………………………………………………………….
Οι αναδασώσεις αποτελούν ειδικότερη κατηγορία δασοτεχνικών έργων και εργασιών των οποίων η εκτέλεση διέπεται κατά κύριο λόγο από το Π.Δ. 437 / 81, το οποίο εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 16 παρ.3 του Ν.998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας» και 223 και 312 του Ν.Δ. 86/ 69 «περί δασικού κώδικος» και κατά συνέπεια πρέπει να θεωρηθεί ότι διατηρεί εισέτι την ισχύ του και μετά την έκδοση του Ν. 1418 /84 και των κανονιστικού περιεχομένου πράξεων που κατ’ εξουσιοδότησή του εξεδόθησαν, ενόψη του ότι 1) ρυθμίζει εντελώς ειδικής φύσεως θέματα, 2) κατά το χρόνο έκδοσής του ίσχυαν το Ν.Δ.1266/ 72 και το Π.Δ. 475/76 που ρύθμιζαν τα της κατασκευής των δημοσίων έργων γενικώς με τα οποία ίσχυε παράλληλα και 3) δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των διατάξεων που καταργήθηκαν ρητώς από το άρθρο 28 παρ.1 του Ν. 1418/84 ………………………………………
3) Η με αριθμό . Δ 7 α /3/62/ Φ. Ν 312 / 46 / 93 Εγκύκλιος διαταγή του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Με την παραπάνω το ΥΠΕΧΩΔΕ αποδέχεται την 494 / 1993 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την κατασκευή των έργων πρασίνου και των αναδασώσεων .


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ

You have no rights to post comments