ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

 

  

Θήρα

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#3 WWF Ελλάς 21-10-2016 14:09
(α) Η ορολογία των κωδικοποιούμενων διατάξεων είναι ιδιαίτερα παρωχημένη, και θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για να συσχετιστεί με τις σύγχρονες διατάξεις (60 παρ. 2 ν. 4280/2014): ο όρος «άθλημα» πρέπει να αντικατασταθεί με όρο «δραστηριότητα», ή την έκφραση «ψυχαγωγική δραστηριότητα» · με το άρθρο 57 ν. 2637/1998, τα «καταφύγια θηραμάτων» μετονομάζονται σε «καταφύγια άγριας ζωής» · η πλεοναστική έκφραση «θηρεύσιμα θηράματα» πρέπει να αντικατασταθεί από την έκφραση «θηρεύσιμα είδη». Σε όλες τις κωδικοποιημένες διατάξεις, θα πρέπει να προστεθεί η ονομασία στην δημοτική (π.χ., ζαρκάδι αντί «δορκάδος») και η επιστημονική ονομασία (στα λατινικά) των ειδών.

(β) Σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ. 11, όπως κωδικοποιείται (βλ. σ. 9) «τα πάσης φύσεως έσοδα τα προερχόμενα εκ της θηραματικής εκμεταλλεύσεως των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών περιέρχονται εις το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας». Ωστόσο, όπως επισημαίνεται και σε παρακείμενο σχόλιο, το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών έχει αντικατασταθεί από τον Ειδικό Φορέα Δασών (12 παρ. 1 ν. 3889/2010), με αποτέλεσμα τα σχετικά έσοδα να αποτελούν «πράσινο πόρο» και να περιέρχονται στο Πράσινο Ταμείο (3 παρ. 1 β) ν. 3889/2010). Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την εισφορά που καταβάλλουν οι κυνηγοί που αποκτούν την άδεια θήρας απευθείας από τις δασικές αρχές (άρθρο 262 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο ν.δ. 86/1969, βλ. σ. 112) .

(γ) Η διάταξη του άρθρου 251 παρ. 2 ν.δ. 86/1969, σύμφωνα με την οποία «ως θηρεύσιμα θηράματα νοούνται πάντα τα άγρια θηλαστικά» θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει σιωπηρώς καταργηθεί. Μετά την Συνθήκη της Βέρνης, την οδηγία 92/43, και την διαμόρφωση της σχετικής νομολογίας του ΣΤΕ, θηρεύσιμα είδη είναι μόνο όσα ρητά ορίζονται ως τέτοια από τις ρυθμίσεις που διέπουν την θήρα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ΣΤΕ 366/1993, «υπό το φως των ανωτέρω αρχών… η έκδοσις αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας περί ρυθμίσεων της θήρας είναι απαραίτητος προϋπόθεσις διά την νόμιμον άσκησιν της θηρευτικής δραστηριότητος καθ' έκαστον κυνηγετικόν έτος, αφ' ετέρου δε η απόφασις αύτη δέον να θέτη τοιούτους όρους και προϋποθέσεις διά την άσκησιν της θήρας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η διατήρησις της αγρίας πανίδος τόσον των υπό απόλυτον προστασίαν τελούντων όσον και των κατ' αρχήν θηρευσίμων ειδών…». Ιδανικά, αυτό πρέπει να διευκρινιστεί με την προσθήκη διάταξης. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να διαγραφεί οποιαδήποτε αναφορά σε «επιβλαβή» θηράματα, καθώς το σύγχρονο διεθνές, ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο για την θήρα περιέχει όλες τις απαραίτητες εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις (π.χ., για την προστασία της δημόσιας υγείας, των καλλιεργειών, κοκ.). Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την διάταξη που επιβάλλει την υποχρέωση καταστροφής των φωλεών των κορακοειδών (άρθρο 259 παρ. 1 ν.δ. 86/1969), και την δυνατότητα καθορισμού των «ωφέλιμων» θηραμάτων με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (η οποία επιπροσθέτως έχει περιπέσει σε αχρησία) (258 παρ. 2 α) ν.δ. 86/1969).

(δ) Η πρόβλεψη του άρθρου 254 παρ. 3 α) ν.δ. 86/1969, η οποία αφορά την αγορά άνευ δημοπρασίας από το δημόσιο νησίδων για την δημιουργία σταθμών δακτυλιώσεως δεν έχει καταργηθεί από το άρθρο 11 της υ.α. 414985/1985, διότι δεν αφορά την θήρα των πτηνών (υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο άρθρο προβλέπει ότι ορισμένες διατάξεις «δεν εφαρμόζονται… κατά το μέρος που αφορούν την θήρα των πτηνών»).

(ε) Η διάταξη απαγόρευσης της θήρας «εντός περιφραγμένων διά συνεχούς αδιαπεράστου και ανυπερβλήτου από άνθρωπον φράχτου παντός είδους, ύψους τουλάχιστον ενός και ημίσεος του μέτρου (1,50) ιδιοκτήτων εκτάσεων» (άρθρο 256 παρ. 1 δ) ν.δ. 86/1969) θα πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να αρκεί η απλή περίφραξη ή σήμανση της ιδιοκτησίας, ή η τοποθέτηση σχετικής πινακίδας. Σε τελική ανάλυση, τίθενται ζητήματα που αφορούν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, με το οποίο πρέπει να συσχετισθεί η διάταξη. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να διαγραφεί η 5η παράγραφος του ίδιου άρθρου, στο μέτρο που αφορά ιδιόκτητες εκτάσεις (απαγόρευση τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης της θήρας άνευ εγκρίσεως της δασικής αρχής).

(στ) Από πουθενά δεν προκύπτει ότι έχει καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 257 παρ. 3 ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, η οποία αφορά την «μόλυνση» (ρύπανση) των ελών, υγροβιοτόπων κοκ. από βιομηχανικά λύματα. Η διάταξη αποτελεί γενική απαγόρευση για την προστασία ευαίσθητων οικολογικά περιοχών, και δεν αφορά ειδικά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως αναφέρει παρακείμενο σχόλιο.

(ζ) Δεν είναι πλέον δυνατόν να δοθεί έγκριση για θήρα «άρκτου» ή λύγκα, διότι πρόκειται για πολλαπλά προστατευόμενα είδη: η δυνατότητα αυτή πρέπει να απαλειφτεί από την σχετική διάταξη (258 παρ. 2 ζ) ν.δ. 86/69).

(η) Η δυνατότητα ταρίχευσης μη θηρεύσιμων ειδών για εμπλουτισμό συλλογών θα πρέπει να θεωρηθεί καταργημένη για τα είδη του Παραρτήματος Β του π.δ. 67/81 (πρβλ. άρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 67/81), και ατελέσφορη ή απηρχαιωμένη για τα υπόλοιπα.
#2 ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 21-10-2016 09:50
Κεφάλαιο Α’: ΘΗΡΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Άρθρο ..... Θηράματα
- Πρέπει να διευκρινιστεί η επιλογή του νομοθέτη να χαρακτηρίσει τη θήρα ως «άθλημα», καθώς στην αιτιολογική έκθεση δεν υπάρχει σχετική επεξήγηση του όρου. Σχετική αναφορά υπάρχει και στο Άρθρο «Θηρευτική δραστηριότητα» στις διατάξεις για τα πτηνά, όπου η θήρα ορίζεται ως «ψυχαγωγική δραστηριότητα», όρος ο οποίος παρομοίως δεν επεξηγείται. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος άγρια θηλαστικά. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει παραπομπή στα Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, στα οποία προβλέπονται τα προστατευόμενα είδη (θηλαστικά) για τα οποία δεν επιτρέπεται η θήρα.
Άρθρο ...... - Εκτροφεία θηραμάτων - Καταφύγια θηραμάτων – Ελεγχόμεναι κυνηγετικαί περιοχαί
Η παρούσα προς ψήφιση διάταξη ορίζει ότι: «Με αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας …δύναται… να ιδρύονται: …β)Καταφύγια Θηραμάτων», όμως, σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 6 Ν. 3937/2011, το οποίο αντικατέστησε το Άρθρο 21 Ν. 1650/1986, στην παρ. 3 αυτού ορίζεται ότι τα Καταφύγια Άγριας Ζωής χαρακτηρίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και όχι με απόφαση του υπουργού ΥΠΕΝ

Κεφάλαιο Β’: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΡΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Άρθρο ...... Απηγορευμένοι εις την θήραν χώροι
- Προτείνουμε η ελάχιστη ακτίνα εντός της οποίας δεν επιτρέπεται η θήρα από μεμονωμένες κατοικίες να είναι 150μ τουλάχιστον, σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτι περαιτέρω, για τη θήρα πτηνών η δραστηριότητα αυτή να απαγορεύεται σε ακτίνα 250 μέτρων από τη τελευταία κατοικία ενώ γύρω από μεμονωμένες αγροικίες και νόμιμες οργανωμένες εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ) σε ακτίνα 150 μέτρων . Προτείνουμε να ισχύσει το ίδιο και για τη θήρα των θηλαστικών.
Άρθρο ...... Προστασία υδροβίων - Σκοπευτήρια - Αμοιβαί διώξεως επιβλαβών θηραμάτων
- Στην παρ. 3 χρησιμοποιείται ο όρος επιβλαβής ο οποίος είναι αναχρονιστικός και αντιεπιστημονικός. Στην ίδια την αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι προτείνεται ν’ απαλειφθεί διότι έχει καταργηθεί δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 1650/86 καθώς είναι διάταξη που ανάγεται σε θέμα που ρυθμίζεται από τον 1650/86.
Άρθρο ...... Χρόνος Θήρας
Σχετικά με τον χρόνο θήρας παραπέμπουμε στις θέσεις της ΕΟΕ για το κυνήγι, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ / Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι, όπου επεξηγείται το σφάλμα στην πρακτική των κλιμακωτών ημερομηνιών θήρας.
- Θα πρέπει επίσης να δοθούν εξηγήσεις, για ποιο λόγο, στην παράγραφο 3 του Άρθρου αυτού, ορίζεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως το αρμόδιο διοικητικό όργανο το οποίο θα εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες δύναται να περιορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου ή οι εντός αυτής ημέρες θήρας, σε όλη την επικράτεια ή σε περιφέρειές της. Κατά την άποψή μας, εσφαλμένα θεωρείται ως αρμόδιο το όργανο αυτό. Στο αντίστοιχο Άρθρο (παρ.4) για τη θήρα των πτηνών ορίζεται, ορθώς, ότι ο Υπουργός ΥΠΕΝ είναι αρμόδιος να εκδίδει αποφάσεις που να επιβάλλουν πρόσθετες περιοριστικές ρυθμίσεις στη θήρα
Άρθρο ...... Γενικαί απαγορεύσεις θήρας
- Η παρ.4 πρέπει να αφαιρεθεί, δεν έχει καμία χρησιμότητα το μέτρο αυτό και είναι αντιεπιστημονικό.
Άρθρο ...... Ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων
- Οι παρ.1α και 1β πρέπει είτε να διαγραφούν είτε να επαναδιατυπωθούν πχ πρέπει να οριστούν περιοριστικά και όχι ενδεικτικά τα είδη που δύνανται να θεωρηθούν ως επιζήμια. Ο όρος ο ίδιος είναι προβληματικός.

Κεφάλαιο Γ’: ΘΗΡΑ ΠΤΗΝΩΝ
Άρθρο ...... Χρόνος θήρας και περιορισμοί
- Σχετικά με τον χρόνο θήρας παραπέμπουμε στις θέσεις της ΕΟΕ για το κυνήγι, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ / Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι, όπου επεξηγείται το σφάλμα στην πρακτική των κλιμακωτών ημερομηνιών θήρας. Συγκεκριμένα, η κυνηγετική περίοδος πρέπει να ορίζεται µε τρόπο τέτοιο ώστε να εγγυάται την πλήρη προστασία των αναφερόμενων ειδών, όπως αυτά είναι οριζόμενα στην απόφαση του ΔΕΚ C-435/92 (παράγραφος 13), αλλά και με τρόπο που να αποφεύγεται πάση θυσία η σύγχυση των ειδών, καθώς και η όχληση αυτών, ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγή τους και τη μεταναστευτική δραστηριότητά τους. Ο μοναδικός τρόπος να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η κατάργηση των κλιμακωτών ημερομηνιών και η δημιουργία κοινών ημερομηνιών έναρξης και λήξης της κυνηγετικής περιόδου για θηλαστικά και πουλιά.
Άρθρο ...... Περιοχές Θήρας
- Εσφαλμένα ο νομοθέτης αναφέρεται σε «καταφύγια θηραμάτων». Ο ορθός όρος είναι καταφύγια άγριας ζωής.
Άρθρο ...... Ειδικές ρυθμίσεις για τη θήρα
- Στην παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού γίνεται λόγος για κλιμακωτές ημερομηνίες θήρας. Σύμφωνα με πάγια θέση μας, η κυνηγετική περίοδος πρέπει να ορίζεται µε τρόπο τέτοιο ώστε να εγγυάται την πλήρη προστασία των αναφερόμενων ειδών, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση του ΔΕΚ C-435/92 (παράγραφος 13), αλλά και με τρόπο που να αποφεύγεται πάση θυσία η σύγχυση των ειδών, καθώς και η όχληση αυτών, ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγή τους και τη μεταναστευτική δραστηριότητά τους. Ο μοναδικός τρόπος να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η κατάργηση των κλιμακωτών ημερομηνιών και η δημιουργία κοινών ημερομηνιών έναρξης και λήξης της κυνηγετικής περιόδου για θηλαστικά και πουλιά.
Στην παράγραφο 3 θα πρέπει να εξηγηθεί η επιλογή του νομοθέτη να αναφέρει ως περίοδο θήρας αναφοράς τα έτη 2012-2013.Στην αιτιολογική έκθεση δεν υπάρχει σχετική αναφορά. Επίσης, πρέπει να εξηγηθεί η επιλογή του νομοθέτη να διατηρήσει στο άρθρο αυτό τους αγώνες κυνηγετικών σκύλων. Η επιλογή αυτή παρουσιάζεται ως περιττή, στο παρόν Άρθρο τουλάχιστον.
Άρθρο ...... Θηρευτική δραστηριότητα
- Υπάρχει αναφορά στο Άρθρο «Θηρευτική δραστηριότητα» στις διατάξεις για τα πτηνά όπου η θήρα ορίζεται ως «ψυχαγωγική δραστηριότητα», ωστόσο ο όρος αυτός δεν επεξηγείται.

Κεφάλαιο Δ’: ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ-ΧΡΟΝΟΣ-ΑΔΕΙΑΙ ΘΗΡΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ
Άρθρο ...... Απαγορεύσεις χορηγήσεως αδειών θήρας
- Στο εν λόγω άρθρο παρατίθεται μια λίστα αδικημάτων για τα οποία προβλέπεται ότι εάν ο φερόμενος ως δράστης καταδικαστεί, τότε απαγορεύεται, ως παρεπόμενη ποινή, η χορήγηση άδειας θήρας σε αυτόν. Προτείνεται στα εν λόγω αδικήματα να προστεθούν και εκείνα που περιγράφονται στο Π.Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ ́ αυτών» (ΦΕΚ 23/τ.Α ́/30.01.1981)», το αδίκημα του Άρθρου 282 ΠΚ («Δηλητηρίαση της νομής των ζώων»), τα αδικήματα του Ν. 4042/2012 καθώς και τα αδικήματα του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (ΦΕΚ 15/τ. Α’/02.02.2012), όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α’/11.02.2014),εφόσον μια πρόβλεψη συλλήβδην παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μοιάζει μάλλον αδόκιμη.
Στην παρ.4 του εν λόγω άρθρου πρέπει να αποσαφηνιστεί η σημασία του όρου «λόγοι ασφαλείας».

- Στο εν λόγω άρθρο παρατίθεται μια λίστα αδικημάτων για τα οποία προβλέπεται ότι εάν ο φερόμενος ως δράστης καταδικαστεί, τότε απαγορεύεται, ως παρεπόμενη ποινή, η χορήγηση άδειας θήρας σε αυτόν. Προτείνεται στα εν λόγω αδικήματα να προστεθούν και εκείνα που περιγράφονται στο Π.Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ ́ αυτών» (ΦΕΚ 23/τ.Α ́/30.01.1981)», το αδίκημα του Άρθρου 282 ΠΚ («Δηλητηρίαση της νομής των ζώων»), τα αδικήματα του Ν. 4042/2012 καθώς και τα αδικήματα του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (ΦΕΚ 15/τ. Α’/02.02.2012), όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α’/11.02.2014),εφόσον μια πρόβλεψη συλλήβδην παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μοιάζει μάλλον αδόκιμη.
Στην παρ.4 του εν λόγω άρθρου πρέπει να αποσαφηνιστεί η σημασία του όρου «λόγοι ασφαλείας».
- Στο εν λόγω άρθρο παρατίθεται μια λίστα αδικημάτων για τα οποία προβλέπεται ότι εάν ο φερόμενος ως δράστης καταδικαστεί, τότε απαγορεύεται, ως παρεπόμενη ποινή, η χορήγηση άδειας θήρας σε αυτόν. Προτείνεται στα εν λόγω αδικήματα να προστεθούν και εκείνα που περιγράφονται στο Π.Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ ́ αυτών» (ΦΕΚ 23/τ.Α ́/30.01.1981)», το αδίκημα του Άρθρου 282 ΠΚ («Δηλητηρίαση της νομής των ζώων»), τα αδικήματα του Ν. 4042/2012 καθώς και τα αδικήματα του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (ΦΕΚ 15/τ. Α’/02.02.2012), όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α’/11.02.2014),εφόσον μια πρόβλεψη συλλήβδην παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μοιάζει μάλλον αδόκιμη.
Στην παρ.4 του εν λόγω άρθρου πρέπει να αποσαφηνιστεί η σημασία του όρου «λόγοι ασφαλείας».
#1 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 12-10-2016 17:16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΘΗΡΑΜΑΤΑ. ΜΕΣΑ ΑΣΚΗΣHΣ ΘΗΡΑΣ. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Άρθρο … Θηράματα
-Ο όρος «θηράματα» να αντικατασταθεί από τον όρο «θηρεύσιμα είδη», όπως ισχύει για τα πουλιά (Κεφάλαιο Γ)
-Ο όρος «άθλημα» να αντικατασταθεί από τον όρο: «αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς λόγους» όπως στο Κεφάλαιο Γ
-Το 3 να αντικατασταθεί με «Θηρεύσιμα είδη θηλαστικών είναι το Αγριοκούνελο, ο Λαγός, ο Αγριόχοιρος, η Αλεπού και το Πετροκούναβο»

Άρθρο ...... Εκτροφεία θηραμάτων - Καταφύγια θηραμάτων – Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές
Άρθρο … Ίδρυση και Λειτουργία Εκτροφείων Θηραμάτων
Απαιτείται συνολική κατάργηση όλων των άρθρων αυτών που κατεξοχήν αντανακλούν το χουντικό πνεύμα της προώθησης και ευνοιοκρατίας απέναντι στη κυνηγετική δραστηριότητα.

-Καθώς οι επιπτώσεις των πολύχρονων ανεξέλεγκτων εμπλουτισμών με ευθύνη του κυνηγετικού κατεστημένου και συνενοχή των αρχών άρχισαν να γίνονται εμφανείς και ιδίως μετά την αποκάλυψη της γενετικής αλλοίωσης των πληθυσμών της ορεινής πέρδικας συνεπεία των εγκληματικών εμπλουτισμών των ηπειρωτικών βιοτόπων τους με νησιωτική πέρδικα, η Πολιτεία επιχείρησε να βελτιώσει την ανεξέλεγκτη κατάσταση εισάγοντας νέο «αυστηρότερο» νομοθετικό πλαίσιο με ΥΑ 98161/4136/29-9-2008. Ωστόσο ελάχιστα έχουν αλλάξει και εμπλουτισμοί συνεχίζουν να γίνονται μετά από έκφραση σχετικής επιθυμίας από οιονδήποτε κυνηγετικό σύλλογο συνοδευόμενη από την αναγκαία έκθεση συνταγμένη επίσης με ευθύνη των κυνηγετικών ομοσπονδιών. Η επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Πολιτεία το πλέον κρίσιμο διαχειριστικό μέτρο της οικολογικής επιστήμης, αυτό δηλαδή της εισαγωγής πληθυσμών και ειδών σε φυσικό οικοσύστημα είναι χαρακτηριστική. Απαιτείται άμεση κατάργηση της Υ.Α. 98161/4136/29-9-2008 [Διαδικασία εμπλουτισμού των βιοτόπων με θηράματα) και την εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τις δυνατότητες εμπλουτισμού των φυσικών οικοσυστημάτων με είδη άγριας ιθαγενούς πανίδας, αφαιρώντας κάθε σχετική αρμοδιότητα από τους κυνηγετικούς συλλόγους και τα δασαρχεία, υπάγοντας το θέμα σε κεντρικό επιστημονικό έλεγχο και σε συμβατότητα με την εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
- Τα «ερημόνησα» στα οποία αναφέρεται το άρθρο είναι οι ακατοίκητες νησίδες και βραχονησίδες. Είναι Ζώνες Ειδικής Προστασίας, υποστηρίζουν παγκοσμίως σημαντικούς πληθυσμούς απειλούμενων θαλασσοπουλιών και συγκαταλέγονται στις πολυτιμότερες φυσικές περιοχές τις χώρας. Η χρήση τους ως εκτροφεία είναι προφανώς αδιανόητη.
- Η αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων για τη δημιουργία εκτροφείων, όπως και η επιβάρυνση του Πράσινου Ταμείου για τη συντήρηση και λειτουργία των εκτροφείων είναι απαράδεκτα μέτρα
- Τα καταφύγια θηραμάτων έχουν αντικατασταθεί από τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, εντάσσονται στο Εθνικό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειρίζονται σύμφωνα με τον ν. 3937/2011.
- Να καταργηθεί η αναφορά σε εισαγωγή ξενικών ειδών και να εισαχθεί ότι: «Απαγορεύεται η εισαγωγή οιουδήποτε είδους που δεν ανήκει στην ελληνική πανίδα, με σκοπό την απελευθέρωση του στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και η απελευθέρωση στο φυσικό περιβάλλον ειδών από μια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος σε άλλη, εφ` όσον αυτή βρίσκεται εκτός των ορίων της φυσικής κατανομής των συγκεκριμένων ειδών, έτσι όπως αυτή έχει κατά περίπτωση και με την πάροδο του χρόνου διαμορφωθεί»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΘΗΡΑΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΡΑΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Άρθρο ...... Απαγορευμένοι στη θήρα χώροι
-Απαιτείται επανεξέταση όλων των ελάχιστων αποστάσεων που επιτρέπεται το κυνήγι από οικισμούς, χώρους υπαίθριας αναψυχής, κέντρα πληροφόρησης κλπ.
-Το παλαιό μέτρο της απαγόρευσης στους εθνικούς δρυμούς πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει όλες τις Α ζώνες προστασίας της φύσης εντός των Προστατευόμενων Περιοχών.

Άρθρο ..... Σκοπευτήρια - Αμοιβές δίωξης επιβλαβών θηραμάτων
Κατάργηση του αναχρονιστικού άρθρου

Άρθρο … Χρόνος θήρας
Προφανώς το διάστημα αυτό δεν ισχύει και πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο. Ζητάμε την αντικατάσταση της ετήσιας ρυθμιστικής με 5ετείς αποφάσεις που θα περιέχουν τουλάχιστον τις εξής διατάξεις:
Α. Έναρξη της κυνηγετικής περιόδου στις 1 Οκτωβρίου κάθε έτους
Ή καθιερωμένη έναρξη της κυνηγετικής περιόδου στις 20 Αυγούστου αποτελεί κατάλοιπο εποχών με εντελώς άλλες κοινωνικές συνήθειες και εθνικές προτεραιότητες. Σήμερα το διάστημα από 20 Αυγούστου έως και τέλη Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστηριότητα των πολιτών στην ύπαιθρο και είναι η περίοδος που προτιμούν πολίτες που επιθυμούν ήρεμες και ποιοτικές διακοπές σε επαφή με τη φύση. Παράλληλα το διάστημα αυτό περιλαμβάνεται στην υψηλή τουριστική περίοδο ενώ η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους της εθνικής πολιτικής.
Το κυνήγι όμως είναι μια κοινωνικά οχλούσα δραστηριότητα. Η άσκησή του είναι ασύμβατη με κάθε άλλη δραστηριότητα που ασκείται στον ίδιο τόπο και χρόνο και κατεξοχήν με δραστηριότητες ανάπαυσης, αναψυχής, έρευνας και εκπαίδευσης στη φύση.
Επομένως καλούμε την Πολιτεία να υπερασπιστεί το δικαίωμα των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας μας για αυθεντική εμπειρία στη φύση χωρίς την παράμετρο κυνήγι που πιέζει τους πληθυσμούς των άγριων ζώων σε μικρότερους πληθυσμούς από ότι τη βιοχωρητικότητα των οικοσυστημάτων και επηρεάζει τη συμπεριφορά τους κάνοντάς τα κρυπτικά και φοβισμένα. Καλούμε την Πολιτεία να υπερασπιστεί το δημοκρατικό δικαίωμα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών να απολαμβάνουν τη φύση χωρίς κίνδυνο της ζωής τους, ψυχική δυσφορία, θλίψη και αναστάτωση.
Ζητάμε την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου όχι νωρίτερα από τις 1 Οκτωβρίου του έτους.

- Ζητάμε να οριστεί η 31η Ιανουαρίου ως ημερομηνία λήξης του κυνηγιού για όλα τα είδη σε όλη τη χώρα.

Άρθρο … Γενικές απαγορεύσεις θήρας
Κατάργηση των δύο αναχρονιστικών άρθρων που είτε είναι ασύμβατα με είτε καλύπτονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας.
Ως προς τα είδη των θηρευσίμων, το μόνο που μπορεί να μεταβάλλεται είναι ο κατάλογος των θηρευσίμων (άρθρο 2) και μόνο ως προς την αφαίρεση ειδών με σκοπό τη διατήρηση των πληθυσμών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ ΘΗΡΑ ΠΤΗΝΩΝ
Άρθρο … Γενικές Διατάξεις –Ορισμοί
Συμφωνούμε με την παρατήρηση του μελετητή

Άρθρο … Χρόνος θήρας και περιορισμοί
Να αντικατασταθεί η ετήσια ρυθμιστική με 5ετείς αποφάσεις που θα περιέχουν τουλάχιστον τις εξής διατάξεις:

Α. Έναρξη της κυνηγετικής περιόδου στις 1 Οκτωβρίου κάθε έτους
Ή καθιερωμένη έναρξη της κυνηγετικής περιόδου στις 20 Αυγούστου αποτελεί κατάλοιπο εποχών με εντελώς άλλες κοινωνικές συνήθειες και εθνικές προτεραιότητες. Σήμερα το διάστημα από 20 Αυγούστου έως και τέλη Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστηριότητα των πολιτών στην ύπαιθρο και είναι η περίοδος που προτιμούν πολίτες που επιθυμούν ήρεμες και ποιοτικές διακοπές σε επαφή με τη φύση. Παράλληλα το διάστημα αυτό περιλαμβάνεται στην υψηλή τουριστική περίοδο ενώ η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους της εθνικής πολιτικής.
Το κυνήγι όμως είναι μια κοινωνικά οχλούσα δραστηριότητα. Η άσκησή του είναι ασύμβατη με κάθε άλλη δραστηριότητα που ασκείται στον ίδιο τόπο και χρόνο και κατεξοχήν με δραστηριότητες ανάπαυσης, αναψυχής, έρευνας και εκπαίδευσης στη φύση.
Επομένως καλούμε την Πολιτεία να υπερασπιστεί το δικαίωμα των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας μας για αυθεντική εμπειρία στη φύση χωρίς την παράμετρο κυνήγι που πιέζει τους πληθυσμούς των άγριων ζώων σε μικρότερους πληθυσμούς από ότι τη βιοχωρητικότητα των οικοσυστημάτων και επηρεάζει τη συμπεριφορά τους κάνοντάς τα κρυπτικά και φοβισμένα. Καλούμε την Πολιτεία να υπερασπιστεί το δημοκρατικό δικαίωμα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών να απολαμβάνουν τη φύση χωρίς κίνδυνο της ζωής τους, ψυχική δυσφορία, θλίψη και αναστάτωση.
Ζητάμε την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου όχι νωρίτερα από τις 1 Οκτωβρίου του έτους.

Β. Λήξη της κυνηγετικής περιόδου στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους
Με επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Θέμα: «Εφαρμογή απαγόρευσης κυνηγιού στη Ζάκυνθο, μέτρα για την προστασία την άγριας ζωής», ο προερχόμενος από τους Οικολόγους Πράσινους Βουλευτή Γιώργος Δημαράς έθεσε το θέμα της επέκτασης της γενικής απαγόρευση του κυνηγιού και στον μήνα Φεβρουάριο.
Η καθιερωμένη αυθαίρετη θέσπιση κλιμακωτών ημερομηνιών λήξης του κυνηγιού για τα υδρόβια είδη (για κάποια είδη λήγει στις 31/1 και για κάποια άλλα στις 10/2) παραβιάζουν ευθέως όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και τις βασικές αρχές διαχείρισης περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η θεσμοθέτηση κλιμακωτών ημερομηνιών είναι δυνατή μόνο εάν ένα κράτος μέλος έχει υποβάλλει μελέτες που αποδεικνύουν ότι δεν θα υπάρχει σύγχυση των ειδών και ενόχληση από τους κυνηγούς στα υπόλοιπα μη θηρεύσιμα είδη που έχουν εισέλθει στη φάση αναπαραγωγής ή μετανάστευσης. Ωστόσο η μόνη ίσως ανεξάρτητη έρευνα που έγινε από το ΕΘΙΑΓΕ που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταλήγει στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα και αναφέρει ρητά ότι «οι κλιμακωτές ημερομηνίες που αναφέρονται στις ετήσιες ρυθμιστικές διατάξεις για το κυνήγι δεν τηρούνται στην πράξη» καθώς και ότι «η αδυναμία έγκαιρου προσδιορισμού των ειδών κατά τη διάρκεια του κυνηγιού έχει αποτέλεσμα τη θήρευση μεγάλου αριθμού πουλιών των οποίων η θήρα μπορεί να απαγορεύεται κάποιες περιόδους»
Ζητάμε να καταργηθούν οι κλιμακωτές ημερομηνίες και να οριστεί η 31η Ιανουαρίου ως ημερομηνία λήξης του κυνηγιού για όλα τα είδη σε όλη τη χώρα.
Ζητάμε καθορισμό ανώτατου ορίου κάρπωσης για όλα τα θηρεύσιμα είδη.

Άρθρο … Περιοχές Θήρας
Ζητάμε:
-Το παλαιό μέτρο της απαγόρευσης στους εθνικούς δρυμούς πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει όλες τις Α ζώνες προστασίας της φύσης εντός των Προστατευόμενων Περιοχών.
Κατάργηση του κυνηγιού στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας καθώς αυτές οι περιοχές πρέπει να λειτουργούν τόσο ως ζώνες διατήρησης αλλά και ως χώροι όπου οι πληθυσμοί των πουλιών πρέπει να βρίσκονται αδιατάρακτοι και στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.
Κατάργηση του κυνηγιού σε νησιά μικρότερα από 500 εκτάρια καθώς η έκταση τους είναι πολύ μικρή για να εξασφαλίσουν καταφύγια κατά την καταδίωξή τους από τους κυνηγούς. Κατά το διάστημα «απόβασης» κυνηγών (π.χ. από τις 15 Σεπτεμβρίου που ξεκινά το κυνήγι της νησιωτικής πέρδικας, ολόκληροι οι πληθυσμοί του νησιού μπορεί να αφανιστούν.
-Επανεξέταση όλων των ελάχιστων αποστάσεων που επιτρέπεται το κυνήγι από οικισμούς, χώρους υπαίθριας αναψυχής, κέντρα πληροφόρησης κλπ.

You have no rights to post comments