ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

 

  

Παραχωρήσεις

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#1 WWF Ελλάς 21-10-2016 07:53
(α) Η διάταξη του άρθρου 44 ν. 4280/2014 (237Α παρ. 2 ν.δ. 86/1969), σύμφωνα με την οποία η διαχείριση των παραχωρούμενων ακινήτων γίνεται «κατά παρέκκλιση των περί των χρήσεων γης και των όρων δόμησης κειμένων πολεοδομικών διατάξεων, εάν είναι αναγκαίο προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης» είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η παραχώρηση μπορεί να γίνει και προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, και ότι ο σκοπός της παραχώρησης καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Το θέμα αυτό θα πρέπει να επισημανθεί προς την ΚΕΚ, ενόψει της ανάγκης προσαρμογής των διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγμα (πρβλ. 60 παρ. 2 ν. 4280/2014) .

(β) Η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 ν. 3208/2003 έχει καταργηθεί από 8.8.2016, σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου (52 παρ. 18 ν. 4280/2014). Επομένως, δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο διατηρείται στην κωδικοποίηση (βλ. σ. 15).

(γ) Είναι δυσδιάκριτοι οι λόγοι για τους οποίους κωδικοποιούνται διατάξεις παραχώρησης δασών και δασικών εκτάσεων με αναγκαστικούς νόμους και νομοθετικά διατάγματα κατά την περίοδο της επταετίας. Οι διατάξεις αυτές είναι τοπικής σημασίας, και επιλεκτικές (κατά την διάρκεια της επταετίας, σημειώθηκαν και άλλες παραχωρήσεις με παρόμοιες μεθοδεύσεις). Όπως σημειώσαμε και στην 1η διαβούλευση, η ισχύς των διατάξεων αυτών είναι αμφίβολή ενόψει του άρθρου 111 παρ. 1 του Συντάγματος [πρβλ. ΣΤΕ 3053/1981, 1403/1990] και του άρθρου 75 παρ. 5 ν. 998/1979, για την υποχρεωτική ανάκληση εντός (ενδεικτικής προθεσμίας) 3ετίας όλων των διοικητικών παραχωρήσεων «δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ... ενεργηθείσαι μετά την 21ην Απριλίου 1967 κατά παράβασιν των κατά τον χρόνον της παραχωρήσεως κειμένων διατάξεων». Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν είναι σύννομη η εξαίρεση τυχόν δασών και δασικών εκτάσεων που βρίσκονται σήμερα εντός των ορίων τους από την δασική νομοθεσία.

You have no rights to post comments