ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

 

  

Επιτρεπτές Επεμβάσεις

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#1 WWF Ελλάς 21-10-2016 07:49
(α) Στο κεφάλαιο αυτό, η κωδικοποίηση περιλαμβάνει μία σωρεία διατάξεων αμφίβολης συνταγματικότητας, με τις οποίες επιδιώκεται η νομιμοποίηση διάφορων αυθαίρετων έργων και δραστηριοτήτων σε δάση ή δασικές εκτάσεις. Ορισμένες από τις διατάξεις αυτές (οι οποίες προέρχονται κυρίως από τον ν. 4280/2014) προσβάλλουν εμφανώς βασικές πτυχές της δασικής νομοθεσίας, όπως έχει διαμορφωθεί από το 1975: για παράδειγμα, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του ΕΟΤ και του Ελληνικού Δημοσίου σε δασικά ακίνητα, διαβάζουμε ότι «με την έκδοση της [διαπιστωτικής]… πράξης οι εγκαταστάσεις, ….θεωρείται ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις … και οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεούνται στη χορήγηση των σχετικών αδειών και εγκρίσεων χωρίς να απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από τον οικείο δασάρχη»· όσον αφορά τις αυθαίρετες κατασκηνώσεις, διαβάζουμε για «κατασκηνώσεις… που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας», ενώ «τα υφιστάμενα εντός των κατασκηνώσεων κτίσματα υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α` 174), κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 2» (με άλλα λόγια, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων αυτών επιτρέπεται, ακόμα και αν βρίσκονται μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις). Ακόμα χειρότερα, δεν διακρίνουν ανάμεσα σε κατηγορίες δασών, ή για δάση και δασικές εκτάσεις εντός περιοχών ειδικής προστασίας και όχι. Επίσης, για ορισμένα τουλάχιστον έργα, μπορεί να αντιτίθενται και στο ενωσιακό δίκαιο (οδηγία 2011/92, και εντός περιοχών Νατούρα, οδηγία 92/43). Επειδή έργο της κωδικοποίησης είναι και η «η προσαρμογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγμα», θα ήταν χρήσιμο η ΚΕΚ να υποβάλει μέσω της Γενικής Γραμματείας σχετική πρόταση κατάργησης των διατάξεων αυτών (πρβλ. σ. 5 του Εγχειριδίου Κωδικοποίησης, όπου περιγράφεται σχετική ευχέρεια της ΚΕΚ).

(β) Οι διατάξεις που αφορούν την αναζήτηση θησαυρού θα πρέπει να θεωρηθούν σιωπηρώς καταργημένες. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 1 ν. 998/1979, , όπως ισχύει, «δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε επέμβαση που συνεπάγεται μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, πλην όσων ορίζονται ως επιτρεπτές στο παρόν κεφάλαιο». Το ίδιο ισχύει και το σύνολο των επεμβάσεων που έχουν θεσπιστεί νομοθετικά με διατάξεις προγενέστερες του ν. 998/1979, και οι οποίες δεν πρέπει να κωδικοποιηθούν. Επιπροσθέτως, για απηρχαιωμένες διατάξεις όπως αυτές για την αναζήτηση θησαυρού, θα πρέπει να σημειωθεί ότι «επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων» (60 παρ. 2 εδ. β’ ν. 4280/2014).

(γ) Επαναλαμβάνουμε το σχόλιο που είχε υποβληθεί από το WWF Ελλάς για το επιτρεπτό των επεμβάσεων σε αναδασωτέες εκτάσεις: «η απόφαση αυτή (ΣΤΕ 2499/2012) αφορούσε μία ειδική κατηγορία έργου (ΑΠΕ), για την οποία οι επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις είναι «συνταγματικά ανεκτές, …ενόψει της … εξαιρετικής σημασίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ειδικότερα τη διασφάλιση της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και κυρίως την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, που αποτελεί αντικείμενο διεθνούς δεσμεύσεως της χώρας και ζήτημα έντονου κοινοτικού ενδιαφέροντος». Ωστόσο, οι υπόλοιπες επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις που θεσπίστηκαν μεταγενέστερα (άρθρο 46 ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 ν. 4280/2014) δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις αυτές». Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν, με επίκληση της απόφασης αυτής, να δικαιολογηθούν όλες οι επιτρεπτές επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις του άρθρου 46 ν. 998/1979, όπως π.χ., η διάνοιξη δημοτικών οδών (πρβλ. 48 παρ. 1 ν. 998/1979, όπως ισχύει), ή οι κεραίες και οι πομποί (πρβλ. 57 παρ. 5 ν. 998/1979, όπως ισχύει). Ενδεικτικά, δεν πρόκειται για έργα με «εξαιρετική» σημασία για την βιώσιμη ανάπτυξη, δεν είναι εθνικής σημασίας και δεν αποτελούν αντικείμενα διεθνών δεσμεύσεων της χώρας.

You have no rights to post comments