ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στα πλαίσια της Ενότητας 6: “Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση” ο Ανάδοχος διοργανώνει Ημερίδες σχετικά με την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για τα αποτελέσματα του έργου. Προς ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, παρατίθενται οι ανακοινώσεις που περιέχουν το πρόγραμμα των ημερίδων και λοιπές πληροφορίες:

 
Οι προσκλήσεις για την διεξαγωγή των ημερίδων στην Αθήνα στις 21/12/2016 είναι διαθέσιμες παρακάτω :
 
Πατήστε ΕΔΩ για δείτε την παρουσίαση με θέμα "Γενική Παρουσίαση- Ανασκόπηση έργου"

Πατήστε ΕΔΩ για δείτε την παρουσίαση με θέμα "Το έργο της συλλογής και κωδικοποίησης της δασικής νομοθεσίας : Η πορεία προς το Προσχέδιο Κώδικα"
 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ"

Η διενέργεια Διαβούλευσης αφορά στο Παραδοτέο «Π.5.1- Σχέδιο Κώδικα» της Ενότητας 5: Κατάρτιση Σχεδίου Δασικού Κώδικα του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346 από την Ανάδοχο Σύμπραξη  ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

Η υποβολή του εν λόγω παραδοτέου, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Ανάδοχο στις 12/09/2016, με το Α.Π. Εξ: ΚΔΝ/ ΕΞ.44/12.09.2016 έγγραφο του Αναδόχου (Α.Π. ΕΥΣΠΕΔ: 160907/12.09.2016) περιελάμβανε την Υποβολή Σχεδίου Κώδικα & Αιτιολογικής Έκθεσης με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης επί των προτάσεων βελτίωσης, η οποία προηγήθηκε, καθώς και λοιπά βοηθητικά αρχεία, προς διευκόλυνση της Επιτροπής, λόγω του μεγάλου όγκου αρχείων που περιλαμβάνονται στο υποβληθέν Προσχέδιο Κώδικα.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  1. Εισαγωγικό Σημείωμα παραδοτέου Π.5.1
  2. Σχέδιο Διαγράμματος Προσχεδίου Κώδικα
  3. Πρώτο Προσχέδιο Κωδικοποίησης Δασικής Νομοθεσίας
  4. Πίνακες Πρώτου Προσχεδίου Κωδικοποίησης Δασικής Νομοθεσίας
  5. Σχέδιο Νόμου Κωδικοποίησης Δασικής Νομοθεσίας
  6. Σχέδιο Αιτιολογικής Έκθεσης Πρώτου Προσχεδίου Κωδικοποίησης Δασικής Νομοθεσίας

Κατόπιν της ανωτέρω υποβολής, ο Ανάδοχος παρέλαβε το υπ’ αριθ. ΧΙΙ/22-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), η οποία συγκροτήθηκε βάσει της υπ’ αριθ. Οικ. 56170/12.12.2014 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 140264/23.04.2015 και 140670/07.07.2015 Αποφάσεις του Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. και ισχύουν.

Σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό, η ΕΠΠΕ διαπίστωσε ότι:

  1. Το παραδοτέο κατατέθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την ημερομηνία που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου
  2. Τα σχόλια/ προτάσεις της δημόσιας διαβούλευσης επί της Ενότητας 4 «Προτάσεις Ρυθμιστικού Πλαισίου», τα οποία έγιναν επιμέρους δεκτά, έχουν ενσωματωθεί στις διατάξεις του Προσχεδίου ΚΔΝ
  3. Στο σώμα του κειμένου -για το Παραδοτέο 5.1- μέσω της χρήσης διαφορετικών χρωμάτων (υπόμνημα) και πινάκων αναδεικνύονται επαρκώς οι νέες προσθήκες, οι διαγραφές, οι αριθμοί των κωδικοποιητέων διατάξεων που θα αλλάξουν με την οριστικοποίηση των άρθρων του νέου κώδικα, καθώς και οι διατάξεις των οποίων η οριστική κωδικοποίηση θα αποφασιστεί από την καθ’ ύλη αρμόδια Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Στην παρούσα φάση, η διενεργούμενη διαβούλευση αφορά στο Σχέδιο Κώδικα (το με α/α 3 υποβληθέν αρχείο ως ανωτέρω)  και στην Αιτιολογική Έκθεση (το με α/α 6 υποβληθέν αρχείο ως ανωτέρω), τα οποία και παρατίθενται (Αρχεία Διαβούλευσης, στο κάτω μέρος της σελίδας).

Επίσης, παρατίθενται το Εισαγωγικό Σημείωμα (το με α/α 1 υποβληθέν αρχείο ως ανωτέρω), το οποίο περιέχει επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με το Παραδοτέο Π.5.1 και το Σχέδιο Διαγράμματος Προσχεδίου Κώδικα (το με α/α 2 υποβληθέν αρχείο ως ανωτέρω), το οποίο περιέχει τη δομή του Σχεδίου Κώδικα, επιγραμματικά.

Η διενέργεια διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας ολοκληρώνεται στις 14/10/2016.

Για την διευκόλυνση των επισκεπτών του δικτυακού χώρου, διατίθεται επιπλέον αρχείο σε μορφή διαγράμματος, έτσι ώστε να είναι λειτουργική η περιήγηση και η εύρεση των σχετικών άρθρων του Προσχεδίου Κώδικα.

Στις περιπτώσεις δημοσίευσης νέων Νόμων [π.χ. Ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/182/2016)] ή άλλων σχετικών διατάξεων (π.χ. Υπουργικές Αποφάσεις) με ημερομηνία κυκλοφορίας μεταγενέστερη της έναρξης της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης (23/09/2016), ενημερώνουμε τους επισκέπτες του παρόντος δικτυακού χώρου ότι  οι αλλαγές που επέρχονται στο υπό Διαβούλευση Προσχέδιο Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας θα ληφθούν υπόψη και θα ενσωματωθούν στο τελικό Σχέδιο Κώδικα, το οποίο θα καταρτισθεί μετά τη λήξη της Διαβούλευσης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (06-10-2016)

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου ότι η διάρκεια της Διαβούλευσης παρατείνεται και ορίζεται νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Διαβούλευσης η 21η Οκτωβρίου 2016.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text

 

Η διενέργεια της δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενότητα 5 - Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα αυτής καταγράφονται στο παραδοτέο Π.5.2- Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης, ως ορίζεται στο ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στο εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνονται τα υποβληθέντα σχόλια, με τεκμηριωμένες απαντήσεις επί αυτών για το αν έγιναν αποδεκτά ή όχι.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.2

pdf icon    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης