ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ"

Η ένωση των εταιρειών ΝΕRCO Ν.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε., ως ανάδοχος του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της  ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» έχει συμβατική υποχρέωση, να προβεί στη διενέργεια διαβούλευσης, μετά την υποβολή των ακόλουθων παραδοτέων: 

  • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - Συλλογή  της δασικής νομοθεσίας [Π.1.1]
  • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - Ειδικές συλλογές νομοθεσίας [Π.1.2]
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σχεδιασμός και ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Δασικής Νομοθεσίας [Π.2.1]
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης, αναζήτησης και παρουσίασης [Π.2.2]
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ - Έκθεση αναγκών βελτίωσης της δασικής νομοθεσίας [Π.3.1]
  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - Προτάσεις βελτίωσης και συνοδευτικές αναλύσεις κανονιστικών επιπτώσεων [Π.4.1 (α) & Π.4.1 (β)]
  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - Προτάσεις εφαρμογής [Π.4.2]

(Σημειώνεται ότι η διατύπωση των προτάσεων ρυθμιστικού πλαισίου, που αφορούν  στις υπο κωδικοποίηση διατάξεις έγινε με βάση τις προδιαγραφές και τους νομοτεχνικούς κανόνες, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, που έχει συνταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης [ν.3133/2003ΦΕΚ 85/Α] και με βάση τις διατάξεις του ν. 4048/2012  "Ρυθμιστική Διακυβέρνηση, Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης" [ΦΕΚ34/Α])

Τα ανωτέρω παραδοτέα έχουν παραληφθεί οριστικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας» που έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. ΟΙΚ. 156170 /12.12.2014 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Η διενέργεια διαβούλευσης επί των προτάσεων βελτίωσης, επί της ανάλυσης κανονιστικών επιπτώσεων και επί των προτάσεων εφαρμογής ολοκληρώνεται στις 6/7/2016.

Επισημαίνεται, ότι στην επόμενη φάση του έργου, θα διενεργηθεί διαβούλευση επί του σχεδίου Κώδικα και της Αιτιολογικής Έκθεσης του Σχεδίου Νόμου.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η ένωση των εταιρειών NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε

text  

Η διενέργεια διαβούλευσης επί των προτάσεων βελτίωσης, επί της ανάλυσης κανονιστικών επιπτώσεων και επί των προτάσεων εφαρμογής έχει ολοκληρωθεί.
Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης καταγράφονται στην Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης και μπορείτε να τα δείτε, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.4.3

pdf iconΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Έκθεση Απολογισμού Διαβούλευσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π 4.1 (β) : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ - Ανάλυση Κανονιστικών Επιπτώσεων

pdf icon Πατήστε εδώ για προβολή του αρχείου


Σχόλια   

#1 ΣΜΕ 06-07-2016 13:33
Π.4.1. (β), σελ. 16: Επιχειρεί μια δικαιολόγηση του τρόπου που έχει προκύψει αναφορικά με την αποτίμηση της αξίας των δασικών οικοσυστημάτων. Επ’ αυτού είχαμε επισημάνει ότι οι συντελεστές που έχουν εισαχθεί ωθούν σε αυθαίρετες αποτιμήσεις και θεσμοθέτηση ψηλών ανταλλαγμάτων χρήσης, χωρίς βέβαια να έχει γίνει οτιδήποτε με σκοπό tτον εξορθολογισμό τους.

You have no rights to post comments